Ouderbetrokkenheid vinden we enorm belangrijk bij de Bijenschans. Samen met ons team, de leerlingen én de ouders maken we de school. Want als u nauw betrokken bent bij uw kind op school, dan zult u merken dat de schooltijd beter verloopt en problemen vaak voorkomen kunnen worden. Onder ouderbetrokkenheid verstaan wij de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun kind, thuis en op school. Dan gaat het niet alleen over het meewerken aan allerlei activiteiten en festiviteiten, maar ook over samenwerken, vertrouwen in elkaar en open communicatie.

Samen met de leerling en onze ouders vormen we een team in de zorg voor alle kinderen.

Actieve ouderraad. Zijn we blij mee.

Op de Bijenschans hebben we een actieve ouderraad (OR). De OR denkt mee over allerlei praktische zaken. Daarnaast werkt de OR mee aan verschillende binnen- en buitenschoolse activiteiten, zoals het kerstfeest, paasfeest, sinterklaasfeest en het eindejaarsfeest. Wilt u meer weten over de OR, of wilt u zelf lid worden, neem dan contact op ons op.

Bevlogen MR. Zijn we trots op.

Zoals iedere school heeft ook De Bijenschans een medezeggenschapsraad (MR). In de MR zijn zowel ouders als personeel vertegenwoordigd, die direct invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming van het bestuur en de directie. Vaak heeft de MR hierbij adviesrecht. Soms is de instemming van de MR noodzakelijk.

Heeft u vragen, problemen of klachten, dan kunt u zich wenden tot één van de leden van de medezeggenschapsraad: mr.debijenschans@vechtstreekenvenen.nl