De Bijenschans wil een unieke school zijn. Een omgeving waarin kinderen zich vrij en veilig voelen om hun eigen plek in de wereld van vandaag en morgen in te kleuren. Daarvoor is verwondering nodig. En aandacht. Voor elkaar, voor onze leerkrachten, voor onze leerlingen en hun ouders, maar ook voor de wereld om ons heen. De wereld die wij respectvol en met een bewuste, zorgzame en proactieve houding benaderen vanuit onze christelijke normen en waarden. Hier leest u meer over onze missie en visie.

Missie

De Bijenschans biedt een leeromgeving met persoonlijke aandacht voor het kind. Ieder lid van de school wordt gestimuleerd tot verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar en voor de samenleving. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zich kan ontwikkelen tot iemand met zelfvertrouwen, die optimaal en met plezier zijn talenten ontwikkelt. Een samenwerking tussen leerlingen, ouders en leerkrachten is daarbij essentieel. Wij kijken welke mogelijkheden ieder kind heeft en wat er nodig is om het uiterste uit ieder kind te halen.

Visie

Iedereen hoort erbij. Er wordt goed voor elkaar gezorgd. Problemen worden samen opgelost. En wij gaan zuinig om met alle spullen. Dat zijn onze vier gouden regels. Daarnaast hebben wij naast een visie op onze rol in de maatschappij, ook een pedagogische visie en een visie op de wijze waarop wij ons onderwijs aanbieden.

Maatschappelijke visie

Kinderen groeien op in een complexe en dynamische maatschappij. Onze school vindt het belangrijk om kinderen op een goede manier hierop voor te bereiden. Allereerst is kennis van belang, maar daar blijft het wat ons betreft niet bij. Wij vinden het belangrijk dat kinderen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar ook naar anderen omzien.

In de school leren wij leerlingen daarom goed samen te leven en samen te werken met anderen. Onze kinderen weten wat democratie, respect hebben voor andere geloofsovertuigingen en betrokkenheid bij de samenleving inhouden. Wij leren de kinderen kritisch te denken, grenzen te stellen en duidelijk te zijn naar elkaar. Je mag je kwetsbaar opstellen, wij zijn ervan overtuigd dat dit een bijdrage levert aan de sociale veiligheid op onze school.

Pedagogische visie

Leren en ontwikkelen zijn de kerndoelen van een school. We hebben oog voor elk individu, hebben een open houding en wederzijds respect naar elkaar en bouwen aan een fijne relatie waarin ieder kind zich gezien voelt. Onze leerkrachten zijn van cruciaal belang. Naast een vormende en opvoedende taak, leren de leerkrachten de kinderen goed met zichzelf en anderen om te gaan. Wij hechten veel waarde aan een positieve, stimulerende en motiverende leerkracht. Een begeleider die ervoor zorgt, dat de leerlingen het werk zowel zelfstandig, als samen met anderen kunnen doen en tegelijk ook het zelfvertrouwen van de leerlingen bevordert.

Wij maken gebruik van complimenten en correcties. Leerlingen leren samenwerken en respectvol met elkaar om te gaan, wat zich uit in hun gedrag en taalgebruik. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat wij leerlingen ook betrekken bij het onderwijs, dat zij eigen doelen leren stellen, weerbaar en zelfredzaam zijn. Daarvoor hanteren wij gevarieerde werkvormen, gericht op het leren van 21e eeuwse vaardigheden op een manier, die de motivatie van leerlingen bevordert.

Onderwijskundige visie

We bieden rijk, uitdagend onderwijs, waarin het kind wordt geprikkeld zichzelf te ontwikkelen. We bieden kinderen in de lessen structuur en duidelijkheid, ze werken met dag- en weektaken en daarbij werken zowel zelfstandig als samen met anderen. Hierdoor heeft de leerkracht meer tijd om leerlingen apart te nemen. Individueel, of in groepjes. Zaakvakken geven wij projectmatig in thema’s, met een goed plan voor leerkrachten en kinderen. Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen: cognitief, sociaal-emotioneel, lichamelijk én creatief.

Christelijke identiteit. Onze basis.

Bevlogen, betrokken én bruisend helpen we onze leerlingen zich bewust te maken van de wereld om hen heen en de plek die zij daarin vervullen. We zijn de plek waar de inzet en motivatie van ieder kind voortdurend wordt bevorderd. Dat doen we vanuit liefde voor elkaar, de ouders en de kinderen. Dat doen we ook vanuit onze christelijke levensovertuiging, die ook dagelijks onze aandacht krijgt. Wij leven in een maatschappij waar allerlei geloofsovertuigingen zijn. Met deze verschillen in de samenleving willen wij de kinderen ook bewust kennis laten maken.

De Bijenschans is een moderne christelijke school. Hierbij respecteren wij alle levensovertuigingen van onze multiculturele samenleving.

Onze kernwaarden daarbij zijn:

 • WAARDERING
  Wij streven naar een positief schoolklimaat waarin iedereen ertoe doet en waarin wij waardering hebben voor elkaars talenten.
 • VEILIGHEID
  Wij streven naar een veilige en plezierige werk- en leeromgeving waarin we elkaar vertrouwen en respectvol met elkaar omgaan.
 • VERANTWOORDELIJKHEID
  Wij streven naar een school waarin iedereen de verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen ontwikkeling en omgeving.
 • KWALITEIT
  Wij streven naar optimale ontwikkeling van kennis, vaardigheden en houding.